MyWork
Close

Ngành theo tính chất công việc » Nghề quản lý cấp cao

  • Nhân sự cao cấp là gì?

    12/01/2016

    Cụm từ “nhân sự cao cấp” hiện nay đã được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhân sự cao cấp chỉ chiếm bình quân không quá 10% số lượng lao động trong các doanh..

    Xem thêm »